• MPM HOTELE SPA Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy na MPM HOTELE SPA Sp. z o.o.” na podstawie umowy POIR.03.04.00-14-0154/20-00 w ramach w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu było wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Całkowita wartość projektu: 77 283,48 PLN Wartość dofinansowania z UE: 77 283,48 PLN Okres realizacji 07.2020 – 09.2020

  • Informujemy, że MPM agd S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MPM AGD S.A poprzez wdrożenie strategii biznesowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe

eu