Regulamin sklepu internetowego

www.mpm.pl

§ 1

Informacje podstawowe

1. Sklep internetowy działający pod adresem mpm.pl (dalej również Sklep) jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest MPM agd Spółka Akcyjna (zwana dalej w treści Regulaminu również Sprzedawcą lub Właścicielem Sklepu) z siedzibą w Milanówku (kod pocztowy: 05-822) przy ul. Brzozowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399132, NIP 5291798240, REGON: 145840911, tel. 696 404 013, e-mail: skleponline@mpm.pl

2. Niniejszy Regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego a także warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie z osobami nabywającymi te produkty (zwanymi także w treści Regulaminu Kupującymi). Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

3.   Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym mpm.pl  .

4. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem użytkownika i Sklepem, poprzez uruchomienie przez użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Sklepu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Sklepu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez użytkownika stron Sklepu.

5. Zakazane jest umieszczanie przez użytkownika na stronach Sklepu (np. w opiniach o produktach) treści o charakterze bezprawnym (np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich) a także podejmowanie działań zakłócających działanie Sklepu.

6. Użytkownik może nawiązać obsługą Sklepu kontakt za pomocą numer telefonu: 801 519 207, e-mail: skleponline@mpm.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

7. Właściciel Sklepu zastrzega, że Sklep może być poddawany pracom konserwacyjnym, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikom korzystania ze Sklepu. Informacje nt. terminów prac i przewidywanego czasu ich trwania, będą publikowane na stronie głównej Sklepu, przed rozpoczęciem prac.

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu należy kierować na adres skleponline@mpm.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni.

§ 2

Zakupy produktów

1. Składanie zamówienia w Sklepie jest możliwe przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. Użytkownik może złożyć zamówienie w Sklepie bez konieczności rejestracji konta.

3. W celu złożenia zamówienia użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych produktów, sposobu dostawy, w tym adresu dostawy oraz sposobu płatności.

4. Zamówienia można dokonać poprzez stronę internetową Sklepu poprzez wypełnienie udostępnionego tam formularza. Składając zamówienie użytkownik wypełnia niezbędne pola, zamieszczając dane wymagane do realizacji zamówienia, na końcu potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

5.    Podczas składania zamówienia użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych niezbędnych do jego realizacji: imienia i nazwiska, dokładnego adresu wysyłki, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

6. Użytkownik składając zamówienie, składa Właścicielowi Sklepu – spółce MPM agd S.A. ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysłane na podany przez użytkownika adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

7. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT), są wyrażone w złotych polskich i są wiążące w chwili złożenia przez użytkownika zamówienia. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

9. Sprzedawca oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

10.  Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkty znajdujące się w ofercie Sklepu  pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części produktów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 3

Płatność

 W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

1. Rrealizując płatność online – wybierając tę metodę Kupujący zostaje przekierowany na stronę płatności Przelewy24; korzystanie z tej opcji dokonywane jest poprzez zewnętrzny, dedykowany do tego rodzaju płatności widget; narzędzie wymaga niezależnej akceptacji Regulaminu oraz udzielenia niezbędnych do realizacji płatności w tej formie zgód. 

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedawcy) lub potwierdzenie realizacji płatności otrzymane od Przelewy24.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

§ 4

Dostawa i koszt dostawy

1. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu i wynosi 72 godziny.  Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie 48 h od chwili wysyłki lub podanym w szczegółowej informacji odnoszącej się do danego produktu.

2. W przypadku braku możliwości dostawy produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

3. Dostawa produktu realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DHL, poprzez usługę DHL PARCEL lub poprzez paczkomaty InPost. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranej opcji dostawy, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez "Konto" użytkownika będące integralną częścią Sklepu, oraz za pomocą linku przesyłanego Kupującemu w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

5. W momencie odebrania przesyłki z produktem Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory produkt staje się własnością Kupującego.

6. Kupujący ma obowiązek dokonania oceny stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności.

7. W przypadku uszkodzenia produktu należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi.

8. Jeżeli przesyłka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający.

9. Po tym jak produkt znajdzie się ponownie na magazynie Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana do Kupującego na koszt Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie kolejnej dostawy, należy postępować wg zasad dotyczących gwarancji albo rękojmi – stosowanie do wyboru dokonanego przez Kupującego.

10. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od wagi produktów i wynosi 0 zł

§ 5

Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Kupujący będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta (tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, jeżeli rodzaj kupowanego produktu pozwala sądzić, że zakup nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej), który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy obsługę Sklepu drogą mailową na adres; skleponline@mpm.pl. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek prawidłowo wypełnić formularz zwrotu podając w nim informację o kodach PKD działalności gospodarczej. Zawiadamiając Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy Kupujący może posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Kupujący zwraca produkty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Zwracany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego produktu należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedawca miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

3. Jeżeli zwrócony produkt towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.

4. Po otrzymaniu i przyjęciu produktu Sprzedawca zwróci użytkownikowi kwotę równą cenie zakupu zwracanego produktu (z zastrzeżeniem ust. 3) oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle ją na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii faktury i odesłania jej pocztą na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

§ 6

Gwarancja i serwis

1. Sprzedawca oświadcza, że produkty sprzedawane w Sklepie objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz jego producenta.

3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z produktem standardowo nie są stemplowane pieczęcią Sprzedawcy. Wraz z produktem Kupującemu dostarczane są pieczątki-naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego produktu należy przykleić na karcie gwarancyjnej, w miejscu przeznaczonym na pieczęć Sprzedawcy.

§ 7

Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli w trakcie użytkowania produktu Kupujący stwierdzi, że posiada on wady lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną wobec Sprzedawcy w ramach rękojmi.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny  oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu produkt na adres Sprzedawcy:  MPM agd S.A. Korpele 71, 12-100, Szczytno. Wraz z produktem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z naklejką. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny odstępny na stronie Sklepu.

4. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez 2 lata od daty zakupu.

7. Obsługa Sklepu jest odpowiedzialna za zarządzanie procesem reklamacji (adres e-mail: skleponline@mpm.pl).

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności sklepu online Sklep.mpm.pl jest Sprzedawca - MPM agd S.A. z siedzibą 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 3.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty e-mail: iod@mpm.pl.

Sprzedawca przetwarza dane na potrzeby:

  • prowadzenia konta;
  • realizacji zamówień;
  • prowadzenia usługi newsletteru;
  • rozpatrywania reklamacji;

udzielenia odpowiedzi na pytania złożone przez formularze dostępne na stronach www.mpm.pl

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

b) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

-kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

przygotowanie i zawarcie pomiędzy Kupującym oraz Sprzedawcą umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO);

spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika (założenie konta w serwisie, otrzymywanie newsletteru, wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing produktów własnych, przekazywanie danych do podmiotów zewnętrznych) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Na potrzeby realizacji zamówienia przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu), numer telefonu (w celu kontaktu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą).

Na potrzeby utworzenia oraz prowadzenia konta przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres poczty e-mail. W przypadku, gdy zamówienie zrealizowano przy użyciu konta, zachowane pozostaną również dane o numerze telefonu i adresie dostawy (na potrzeby przyszłych zamówień).

Dane o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni, w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi oraz na potrzeby wynikające z przepisów podatkowych.

Sprzedawca zastrzega, że konto zostanie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności związanej z kontem przez nieprzerwany okres 5 lat. Dane nie zostaną jednak usunięte w takim zakresie:

w jakim konieczność ich dalszego przetwarzania przewidują przepisy obowiązującego prawa;

w jakim ich dalsze przetwarzanie wynika z odrębnych umów, regulaminów lub oświadczeń zawartych, zaakceptowanych lub złożonych przez Użytkownika.

Na potrzeby reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania, przetwarzane są dane uzupełnione przez użytkownika w odpowiednich formularzach. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia.

Sprzedawca może przetwarzać dane dłużej, niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane adresu dostawy zamówienia (oraz numer telefonu) wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień, będą udostępniane firmom pocztowym/kurierskim w celu doręczenia przesyłki. Dane Kupującego mogą być przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosownie do wybranego przez Kupującego sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Konsumenta usługę płatniczą.

Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprzedawca nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie informacje udostępnione przez Użytkownika.

Użytkownikom/Konsumentom przysługuje prawo do:

uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (w tym o kategoriach i ewentualnych odbiorcach);

żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych;

żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach) - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

żądania ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;

przenoszenia danych - poprzez otrzymanie danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Kupującego podmiotowi trzeciemu;

złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane pod adresem: skleponline@mpm.pl lub iod@mpm.pl oraz na adres korespondencyjny: MPM agd S.A. ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek.

Dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§ 9

Pliki Cookies 

Podczas przeglądania Serwisu używane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej - ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Serwisu.

Pliki pozwalają: zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika, dostosować Serwis indywidualnie do jego potrzeb.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowane w ramach Serwisu pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

·       sesyjne: przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są po ukończeniu sesji trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

·       trwałe: przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się w sieci lub czasie korzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o  preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google można skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem:

https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do urządzenia. Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. W sprawach dotyczących produktów ubezpieczeniowych i produktów ratalnych konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności regulaminach stosowanych przez dostawców powołanych usług finansowych i ubezpieczeniowych.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: skleponline@mpm.pl

 

§ 11

Spory sądowe

Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Różnice w wyglądzie produktów sprzedawanych w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytkownika (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.

2. Zdjęcia, wizualizacje oraz nazwy produktów oferowanych Sklepie są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w internecie pod adresem http://www.mpm.pl/regulamin.html, www.mpm.pl/regulamin.pdf oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy: MPM agd S.A. ul. Brzozowa 3 , 05-822 Milanówek.

6. Strona Sklepu, w tym zamieszczone na niej treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie tych materiałów wymaga zgody Właściciela Sklepu.

7. Właściciel Sklepu jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Sklepu i staje się skuteczna wobec użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Wszelkie czynności realizowane w ramach Sklepu przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Sklepu.

8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z mocą od dnia 1 października 2021 r.

Loading...