Informacja o systemie zbierania

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni Klienci!

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dalej Ustawa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), określa obowiązki dystrybutorów (sprzedawców sprzętu) w zakresie odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pamiętajmy, nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Zgodnie z Ustawą, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można:

1. Zostawić w sklepie w którym kupujemy nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć zużyty sprzęt o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Oddać w miejscu dostawy. Sprzęt zakupiony przez internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy możemy oddać nieodpłatnie w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Zużyty sprzęt małogabarytowy możemy pozostawić w dużym markecie. Sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm możemy pozostawić w dużym markecie, o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2, poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

4. Odnieść do punktu zbierania. Są to Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz inne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informację o punktach zbierania możemy znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu miasta/gminy.

5. Pozostawić w punkcie serwisowym. Gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa ze względów  technicznych lub gdy uznamy że jest ona dla nas nieopłacalna, sprzęt możemy pozostawić bezpłatnie w serwisie.

6. Przekazać do zakładu przetwarzania

 Nie każdy z tych podmiotów może przyjąć sprzęt który nie jest kompletny.

Zgodnie z art. 35. 1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2) prowadzącym zakład przetwarzania;

3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Informujemy,  że działając jako dystrybutor w rozumieniu przepisów Ustawy odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych:

w punkcie sprzedaży – sklep firmowy MPM AGD S.A. ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek

w miejscu dostawy tego sprzętu, pod warunkiem że:

- Zgodnie z art. 37 Ustawy -  zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony

- Zgodnie z art. 35 Ustawy - zużyty sprzęt jest kompletny.-

- Zgodnie z  art.  41. ust. 1. Ustawy  Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie sprzętu do odbioru.

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona i osuszona). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.

Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

Pamiętajmy, że prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem w gospodarstwie domowym odgrywa bardzo ważną rolę w przyczynieniu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Dzięki temu oszczędzamy surowce naturalne i zapobiegamy potencjalnemu szkodliwemu oddziaływaniu takiego odpadu na środowisko i zdrowie ludzi.

Loading...