Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Kupujący będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta (tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, jeżeli rodzaj kupowanego produktu pozwala sądzić, że zakup nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej), który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy obsługę Sklepu drogą mailową na adres; skleponline@mpm.pl. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek prawidłowo wypełnić formularz zwrotu podając w nim informację o kodach PKD działalności gospodarczej. Zawiadamiając Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy Kupujący może posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Kupujący zwraca produkty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Zwracany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego produktu należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu . Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedawca miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

3. Jeżeli zwrócony produkt towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.

4. Po otrzymaniu i przyjęciu produktu Sprzedawca zwróci użytkownikowi kwotę równą cenie zakupu zwracanego produktu (z zastrzeżeniem ust. 3) oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle ją na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii faktury i odesłania jej pocztą na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Formularz zwrotu 

Loading...