Szanowny Kliencie,

Serdecznie witamy w oficjalnym serwisie internetowym marki MPM, polskiego producenta i dystrybutora sprzętu AGD.

Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się z poniższymi zasadami:

MPM dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie były prawidłowe i rzetelne. Niemniej jednak nie gwarantujemy, że informacje są kompletne, aktualne i przydatne, ani zgodne ze stanem faktycznym. W szczególności, MPM nie może zapewnić wierności kolorów na prezentowanych fotografiach, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości. Zamieszczone zdjęcia produktów nie są ofertą handlową i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i w razie wątpliwości, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. MPM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie w dowolnym czasie. Wymienione w serwisie placówki handlowe nie posiadają w swojej ofercie całej gamy produktów MPM, polecamy telefoniczne potwierdzenie dostępności wybranego produktu przed udaniem się po jego zakup.

Serdecznie zapraszamy do poznania naszej oferty.

Wstęp

mpm.pl/pl/ to serwis internetowy za pomocą którego użytkownicy uzyskają bezpłatny dostęp do zasobów serwisu i będą mogli korzystać z oferowanych w serwisie narzędzi. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej.

Definicje

pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

Regulamin– niniejszy regulamin;

Administrator Danych Osobowych Użytkowników – MPM AGD Spółka Akcyjna, Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000399132, REGON: 145840911, NIP: 5291798240

Serwis– prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.mpm.pl/pl

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

1. Zasady korzystania z Serwisu

Każda osoba odwiedzająca Serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści serwisu internetowego www.mpm.pl, tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Administrator.

Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca Pliki Cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.

Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw Administratora. Każde ich niezgodne z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci takich materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z poszczególnych materiałów dostępnych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: marketing@mpm.pl.

Ilekroć w Regulaminie przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Serwisu z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to, kiedy oświadczenie doszło do jego adresata w taki sposób, żeby mógł się z nim zapoznać. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z Serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy składane przez niego oświadczenie lub oświadczenie składane mu przez innego Użytkownika zostało złożone.

Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

2. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

Administrator nie gwarantuje, że dane przekazane przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe.

Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z Serwisu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.

Administrator może prezentować w Serwisie linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich lub może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych, do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu.

W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.

W pozostałym zakresie odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Użytkownikowi oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje ograniczona w następujący sposób:

Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa; całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika jest ograniczona do kwoty 1 000 zł.

Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika.

3. Kontakt i reklamacje

Operator udostępnia Użytkownikowi adres e-mail: marketing@mpm.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownik może kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje. 

Administrator może przesyłać Użytkownikowi wiadomości na adres e-mail, związane z treścią serwisu.

Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail:marketing@mpm.pl. lub pisemnie na adres Administratora. 

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi są realizowana przez Administratora niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail i nazwę Użytkownika.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres korespondencyjny lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji lub na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Użytkowników (w tym w szczególności Użytkowników będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPM agd S.A. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS:0000399132, REGON: 145840911, NIP: 5291798240.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mpm.pl.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa pytania kierowane do przedstawicieli MPM.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie, a po tym okresie, przez okres 1 roku.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Panią/Pana.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani do państw trzecich.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych;

-żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

-żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

-żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

-przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

5. Pliki Cookies

Podczas przeglądania strony internetowej używane są pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z niniejszej strony internetowej - ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować stronę indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Zmiany Regulaminu

W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą publikacji zmian Regulaminu na stronie internetowej Serwisu i wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.

Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w niniejszym paragrafie; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail: marketing@mpm.pl

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Loading...